EN

Podmínky použití webu

Firma Solutions HR Specialists, s. r. o. se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, Česká republika, registrované u Městského soudu v Praze pod číslem 78345 oddíl C je sesterskou společností firmy Accord Group Ceska, s. r. o. se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, Česká republika, registrované u Městského soudu v Praze pod číslem 17719 oddíl C.

Solutions HR Specialists, s. r. o. je personálně poradenská společnost, která realizuje projekty šité na míru klientům. Je partnerem společnostem při obsazování složitých pozic a v období zásadních změn. V rámci regionu Střední a Východní Evropy spolupracuje Solutions HR Specialists s partnerskými společnostmi Nuvadis Outsourcing SP. z o.o.Nuvadis Talents Sp. z o.o. v Polsku.

Accord Group Ceska, s. r. o. je zakládajícím členem skupiny AltoPartners – mezinárodní aliance nezávislých executive search společností, zabývajících se vyhledáváním profesionálů do rolí vrcholového managementu, působících celosvětově v 39 zemích.

V rámci regionu Střední a Východní Evropy spolupracuje Accord Group Ceska s executive search společnostmi Accord Group Polska sp. z o.o.Nuvadis Interim Sp. z o.o. v Polsku, AP Accord Group Kft. v Maďarsku a Accord Group Resurse Umane S.R.L. v Rumunsku, a to pod obchodním názvem Accord Group.

Všechny výše uvedené společnosti jsou však nezávislými právními entitami. Žádná z uvedených skupin, a to jak AltoPartners nebo Accord Group ECE (Eastern Central Europe) neposkytuje poradenské služby sama o sobě.

Obsah

Obsah našich internetových stránek je velice pečlivě kontrolován a připravován s nejlepšími úmysly. Nicméně neneseme odpovědnost za jeho případnou neúplnost či neaktuálnost. Taktéž neneseme odpovědnost za škody vyplývající z doslovného následování informací na těchto stránkách a jejich nesprávné aplikace.

Reference a odkazy

Na naše internetové stránky jsme umístili odkazy na jiné webové stránky. Rádi bychom zdůraznili, že i přes pečlivé prověřování a kontrolu, nemůžeme ovlivnit ani obsah ani vzhled webových stránek pod těmito odkazy, a tudíž se od jejich obsahu v případě nevyhovující změny, distancujeme.

Ochrana údajů

Při vytváření těchto internetových stránek se společnost Solutions HR Specialists zavázala aplikovat a dodržovat veškerá právní ustanovení týkající se zpracování a ochrany osobních údajů, a to zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů.

V následujícím textu uvádíme informace týkající se shromažďování osobních údajů, jejich zpracování a zpřístupnění třetí osobě. Vaše osobní údaje (např. jméno, adresa, telefonní číslo či emailová adresa) budou shromažďovány a zpracovány pouze pokud budou poskytnuté dobrovolně (v případě objednávek, dotazů, průzkumů či online registrace) nebo z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákony týkající se zpracování a ochrany osobních údajů (Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů). Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě bez Vašeho předchozího souhlasu s tímto krokem.

Níže naleznete plné znění souhlasu s uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů v případě, že nám je poskytnete za účelem zprostředkování pracovní příležitosti prostřednictvím našich internetových stránek.

Souhlasím s tím, aby společnost Solutions HR Specialists, s. r. o. a její sesterská společnost Accord Group Ceska, s. r. o. a jejich partnerské společnosti v regionu EU vyjmenované níže:

  • Accord Group Ceska, s. r. o., Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ48584789
  • Accord Group Polska Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5251020801
  • Accord Group Resurse Umane SRL, str Nicolae Iorga nr 13, corp A, et 1, sector 1, 010432 Bucuresti, DIČ: RO28146473
  • AP Accord Group ECE Kft., Szentkirályi utca 22-24., H-1088 Budapest, DIČ: HU23884656
  • Nuvadis Interim Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252720771
  • Nuvadis Outsourcing Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252721836
  • Nuvadis Talents Sp. z o.o., ul. Brodzinskiego 27, 01-557 Warszawa, DIČ: PL5252368110
  • Solutions HR Specialists, s. r. o., Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6, DIČ: CZ26190885

zpracovaly a uchovaly prostřednictvím elektronických prostředků ve své interní databázi mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to v rozsahu, v jakém jsem jim je předal/a a pracovaly s nimi výhradně za účelem zprostředkování pracovní příležitosti.

Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je vydán pouze pro vnitřní potřebu společností uvedených výše a mohu jej kdykoliv odvolat. Jakékoliv předání poskytnutých údajů třetí straně je podmíněno mým souhlasem. Souhlas se vydává na dobu 5 let. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas dávám dobrovolně a stanovená doba souhlasu může být upravena pouze na základě mé písemné žádosti.

Účel

Vámi online zpřístupněná osobní data budou shromažďována a zpracována pouze za účelem zprostředkování pracovní příležitosti, pokud nebyla data vyžádána za jiným účelem, který s tímto přímo souvisí. Vaše osobní údaje mohou být také uchovány, zpracovány a případně předány orgánům veřejné moci a soudním orgánům na jejich vyžádání, a to v odůvodněných případech souvisejících s ochranou právních nároků nebo ochranou protiprávní činnosti. Pokud je nezbytné předání Vašich osobních údajů pro splnění účelu, za kterým byla data poskytnuta (např. zajištění odpovědi), vyhrazujeme si právo předat je partnerským společnostem mezinárodní sítě AltoPartners.

Logging

Prohlížení a používání našich internetových stránek je zaznamenáváno. Ponecháváme si záznam o Vaší IP adrese, internetovém prohlížeči, data, času a operačním systému Vašeho počítače. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze za účelem ochrany dat.

Uchování dat

Data, která nám zašlete prostřednictvím elektronického formuláře, uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro nějž byla tato data poskytnuta nebo po dobu platnosti souhlasu, který jste nám poskytl/a či po dobu vyplývající z příslušného zákona.

Zabezpečení komunikace

V rámci bezpečného přenosu Vašich osobních údajů používáme TLS šifrování. Vzhledem k současným technologickým možnostem je tento způsob přenosu dat všeobecně považován za bezpečný. Pokud není proveden přenos dat tímto způsobem (například v případě emailové komunikace), jedná se o nezabezpečený přenos.

Zabezpečení

Solutions HR Specialists, s.r.o. přijala veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před neúmyslným nebo protiprávním smazáním, úpravou nebo ztrátou, neoprávněným sdílením a aby zamezila přístupu neoprávněných osob k těmto údajům. Naši zaměstnanci jsou vázáni dodržováním podmínek zpracování Vašich údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a Zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů a jsou povinni zajistit stanovenou ochranu dat.

Cookies

Cookie je soubor dat, které webová stránka posílá Vašemu prohlížeči. Tyto soubory jsou následně ukládány ve Vašem počítači například za účelem kontroly připojení během prohlížení konkrétních internetových stránek. Cookies používáme výhradně po dobu Vašeho pobytu na našich webových stránkách. Týkají se pouze technických informací nikoli osobních údajů. K jejich vymazání dojde jakmile opustíte naši internetovou stránku. Ve Vašem prohlížeči si můžete nastavit, aby cookies nebyla přijímána nebo aby jejich příjem Vám byl oznámen. Toto nastavení Vám umožňuje rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí cookies.

E-mail

Pokud nám poskytnete e-mailovou adresu, souhlasíte s tím, že ji budeme používat ke komunikace s Vámi. Vaše e-mailová adresa nebude předána žádné třetí straně. Tento souhlas můžete kdykoli prostřednictvím e-mailu odvolat.

Odkazy na jiné internetové stránky

Solutions HR Specialists nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k požadavkům na zajištění bezpečnosti dat ani obsahu internetových stránek jiných společností, které jsou uvedeny pod odkazy na našich internetových stránkách.

Nezletilí

Webová stránka Solutions HR Specialists není určena osobám mladším 15 let. Společnost Solutions HR Specialists nebude osobní data těchto osob zpracovávat ani uchovávat.

Úpravy prohlášení o ochraně dat

Existující ochranu dat je třeba přizpůsobovat technickému vývoji v oblasti informačních technologií a prostředí internetu. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na doplnění nebo změny tohoto Prohlášení o ochraně dat.

Právo na informace

Na základě písemné žádosti Vám poskytneme informaci ohledně dat, která o Vás uchováváme a zpracováváme. Svoji žádost prosím zašlete na e-mailovou adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů - l.skubova@solutions-hrs.com.